BOOK DIT OPHOLD PÅ BLOMMES PLACE

  Søg på et bestemt objektnummer

  Rejsebetingelser for Places Aps (Hotel Blomme's Place)

  Del A - Rejebetingelser for pakkerejser

  Disse rejsebetingelser gælder for køb af rejser, der inkluderer både overnatning og en anden rejse- eller turistydelse i én transaktion ("pakkerejse"). Hvis du kun køber en enkelt rejseydelse, se venligst rejsebetingelser nedenfor i del B

  1. Bookingbekræftelse

  Bookingbekræftelsen bekræfter din bestilling hos Places ApS (”bureauet”).  Det navn, som er angivet først på bookingbekræftelsen eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som kunden og ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra bureauet angående rejsen, vil ske til denne person. 

  Bookingbekræftelsen fremsendes pr. mail ligesom bureauet vil anvende mail som kommunikationskanal medmindre andet er aftalt. Såfremt bookingbekræftelsen skal fremsendes med almindelig post, vil et gebyr blive pålagt.

  Eventuelle rejsedokumenter såsom billetter og vouchers fremsendes efter endelig betaling. Det er kundens ansvar at printe rejsedokumenter og medbringe på rejsen som dokumentation overfor overnatningsstedet og/eller arrangøren af tilkøbte aktiviteter/oplevelser. 

  Tid og sted for nøgleudlevering/modtagelse ved overnatningsstedet er individuelt og fremgår tydeligt på bookingbekræftelsen.

  Opholdet gælder for det på bookingbekræftelsen angivne tidsrum.

  2. Bestilling og betaling

  Bestilling kan foregå online eller ved henvendelse til bureauet. Bestillingen er bindende, når 1. rate er indbetalt. 1. rate (25% af rejsens pris) betales senest 10 dage efter bestillingen. Restbeløb skal være bureauet i hænde senest 45 dage før rejsens startdato. Ved bestilling senere end 45 dage før rejsens startdato, skal hele rejsens pris betales sammen med bestillingen, hvis ikke andet er aftalt. Ved sin bestilling skal kunden acceptere disse rejsebetingelser. De i bookingbekræftelsen angivne oplysninger og disse betingelser udgør aftalen. Det påhviler kunden at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i bookingbekræftelsen og eventuelle øvrige oplysninger med det samme. Det påhviler kunden at påtale eventuelle fejl og misforståelser omgående. Ændringer kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling. Særlige aftaler skal fremgå af bookingbekræftelsen for at være gældende.

  Er kunden under 18 år har denne pligt til at kontakte bureauet forud for bestilling. Bureauet forbeholder sig ret til ikke at sælge en rejse til en person under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere.

  3. Priser

  Det fremgår af bookingbekræftelsen, hvilke rejse-elementer er indeholdt i rejsens pris.

  De på hjemmesiden www.placesbornholm.com anførte priser er faste, indtil ny prisliste foreligger. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og kursændringer samt for fejlberegninger. Alle priser opgivet med fortegn DKK er Danske Kroner (Valuta DKK).

  Hvor det er angivet, opkræves yderligere betaling for energiforbrug, sengelinned m.m. Benyttes overnatningsstedets faciliteter, for hvilke der kræves betaling, f.eks. tennisbane, sauna, solarium m.m., betales der for dette direkte på overnatningsstedet. Vi gør opmærksom på, at der udenfor sæsonen kan være nedsatte servicefunktioner på overnatningsstederne. Såfremt børns alder har indflydelse på rejsens pris, har kunden pligt til at oplyse dette ved bestilling. 

  4. Ansvar

  Som kunde er man fuldt ansvarlig for overnatningsstedet og alt dens indhold samt for at passe godt på både overnatningsstedet og inventar efter bedste evne. Manglende opfyldelse af den hermed aftalte ansvarlighed anses som kontraktbrud og vil medføre øjeblikkelig ophævelse af aftalen om overnatning uden yderligere erstatning for kunden.

  Som kunde er man yderligere ansvarlig for at formaliteter overholdes, som f.eks. medbragt pas eller andre nødvendige dokumenter, eller overholdelse af aldersbegrænsninger på overnatningssteder og aktiviteter.

  Man er som kunde og medrejsende ansvarlig for at have købt en rejse, der ligger indenfor deltagernes fysiske formåen, både ved tilkøbte aktiviteter og på overnatningsstedet (herunder trapper eller kuperet terræn). 

  Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, vil bureauet yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer. Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er bureauet berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for bistand.

  5. Forsikring

  Rejsens pris dækker ikke syge- eller afbestillingsforsikring. Kunder har ansvar for at sikre, at de har den nødvendige forsikring i tilfælde af sygdom eller lign. enten via den offentlige sundhedsforsikring eller ved at tegne rejseforsikring. 

  6. Pas, visum, vaccinationer

  Rejsende har selv ansvar for at opfylde krav om gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse, og vaccinationer m.v. Det påhviler rejsende at informere sig om eventuelle indrejseformaliteter forud for selve rejsen og kunden opfordres til at foretage de nødvendige undersøgelser hos de relevante myndigheder, da der kan være frister for erhvervelse af pas og opfyldelse af eventuelle sundhedsmæssige krav m.v.

  7. Gennemførelse af rejsen

  Bureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med oplysninger på hjemmesiden og bookingbekræftelsen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end bureauet.

  8. Husdyr

  Husdyr må ikke medbringes på rejsen uden tilladelse og skal altid meddeles. Hvor det er tilladt at medbringe husdyr, gælder tilladelsen kun det meddelte antal husdyr. Medtages husdyr hvor det ikke er tilladt, betragtes det som kontraktbrud og medfører øjeblikkelig bortvisning.

  Danske, svenske og norske hunde og katte kan medtages til og fra Bornholm i transit mellem Helsingborg og Ystad samt via Lernacken/Øresundsbroen-Ystad. Det kræver dog ejerens garanti for, at en række krav fra de svenske myndigheder bliver overholdt. Reglerne fremgår af en blanket fra Statens Jordbruksverk i Jönköping. Transitering af hunde og katte fra andre lande end Danmark, Sverige og Norge, samt indførsel til længere ophold kræver dyrepas, diverse prøver og attester. Kontakt venligst egen dyrlæge eller Statens Jordbruksverk i Sverige på tlf.: 0046 36155000 el. www.sjv.se

  9. Reklamationer

  Eventuel reklamation over et overnatningssted fremsættes i første omgang direkte til overnatningsstedet, og kun ved manglende afhjælpning fra overnatningsstedets side til bureauet.

  Eventuelle reklamationer skal fremsættes overfor bureauet inden rimelig tid efter, at fejlen/manglen er opdaget, dog senest 48 timer efter den indtrådte grund til klage. Dette af hensyn til bureauets mulighed for at afhjælpe. Manglende reklamation indenfor rimelig tid, kan have indflydelse på efterfølgende behandling af klagen. Reklamationer over mangler eller fejl, som ikke har kunnet rettes på destinationen under rejsen, bør fremsendes skriftligt indenfor 4 uger fra hjemkomsttidspunktet. 

  Bemærk venligst at også i ferieområder kan der forekomme byggearbejde og trafik, og disse gener giver ikke anledning til nogen form for kompensation eller reduktion i prisen. 

  Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en klage, der vedrører en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf: 45461100. Er der alene tale om en flybillet, kan sagen indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Tlf.: 72218800.  

  Et alternativ til at indsende en reklamation direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet. Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen til Pakkerejse-Ankenævnet f.s.v.a. pakkerejser eller til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen f.s.v.a. rene flybilletter eller overnatning. Onlineplatformens hjemmeside hedder http://ec.europa.eu/odr.

  10. Afbestilling og ændring foranlediget af bureauet

  Bureauet har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betragtes som bagatelagtige. Hvis bureauet inden en pakkerejses begyndelse ser sig nødsaget til at ændre væsentligt i et af rejseydelsens væsentlige elementer, kan kunden enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer. 

  For visse rejser kræves et minimum antal personer for gennemførelse af rejsen. I sådanne tilfælde vil dette forhold fremgå af beskrivelsen af rejsen på bureauets hjemmeside. Bureauet kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end det minimum, der fremgår af beskrivelsen af rejsen på bureauets hjemmeside. Bureauet skal underrette kunden om opsigelsen inden den frist, der er anført i bookingbekræftelsen, dog ikke senere end

  1) 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,

  2) 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller

  3) 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

  Bureauet kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis bureauet er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og bureauet underretter kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. I sådanne tilfælde har kunden krav på at få hele det indbetalte beløb tilbagebetalt, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Kunden har dog ikke krav på yderligere kompensation.

  11A. Kundens afbestilling og ændring af ophold med minimum 7 overnatninger

  Prisen for ændringer eller afbestilling af det bookede ophold afhænger af bookingstidspunkt i forhold til afrejsen. 

  Såfremt betaling af 1. rate eller hele fakturabeløbet forfalder Det faktiske tidspunkt for afbestilling eller ændring af opholdet i forhold til lejestart Pris ved afbestilling Pris ved ændring
  31 dage før lejestart eller tidligere A. Senest 28 dage før lejestart, inden kl. 12:00. DKK 500 DKK 200
  31 dage før lejestart eller tidligere B. Mellem 28 og 21 dage før lejestart. 50% af fakturabeløbet DKK 200
  31 dage før lejestart eller tidligere C. Fra 21 dage før lejestart, efter kl. 12:00. 100% af fakturabeløbet Ej muligt
  30-11 dage før lejestart D. Senest 21 dage før lejestart inden kl. 12 DKK 500 DKK 200
  30-11 dage før lejestart E. Fra 21 dage før lejestart efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt
  10-0 dage før lejestart F. Senest 7 dage før lejestart inden kl. 12 DKK 500 DKK 200
  10-0 dage før lejestart G. Fra 7 dage før lejestart efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt

  Endvidere kan en pakkerejse afbestilles af kunden inden rejsens begyndelse, såfremt, der på destinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører levering af pakkerejsen eller befordring af passagerer til destinationen. Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindeligt kendt. I sådanne tilfælde har kunden krav på at få hele det indbetalte beløb tilbagebetalt, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Kunden har dog ikke krav på yderligere kompensation.

  Der kan gælde specielle regler for afbestilling af grupperejser. 

  11B. Kundens afbestilling og ændring af ophold med maksimum 6 overnatninger

  Prisen for ændringer eller afbestilling af det bookede ophold afhænger af bookingstidspunkt i forhold til afrejsen. 

  Såfremt betaling af 1. rate eller hele fakturabeløbet forfalder Det faktiske tidspunkt for afbestilling eller ændring af opholdet i forhold til lejestart Pris ved afbestilling Pris ved ændring
  11 dage før lejestart H. Fra 14 dage før lejestart, inden kl. 12:00 DKK 500 DKK 200
  11 dage før lejestart I. Fra 14 dage før lejestart, efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt
  10-0 dage før lejestart J. Senest 3 dage før lejestart, inden kl. 12:00 DKK 500 DKK 200
  10-0 dage før lejestart K. Senest 3 dage før lejestart, efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt

  Endvidere kan en pakkerejse afbestilles af kunden inden rejsens begyndelse, såfremt, der på destinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører levering af pakkerejsen eller befordring af passagerer til destinationen. Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindeligt kendt. I sådanne tilfælde har kunden krav på at få hele det indbetalte beløb tilbagebetalt, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Kunden har dog ikke krav på yderligere kompensation.

  Der kan gælde specielle regler for afbestilling af grupperejser. 

  11C. Afbestilling og ændring af flybilletter

  Såfremt pakkerejsen indeholder rutefly, gælder følgende afbestillingsvilkår: 

  Billetten kan refunderes 100% op til 35 dage før afrejse. Ved mindre end 35 dage til afrejse, refunderes kun skatter/afgifter. Genbooking er omkostningsfrit op til 35 dage før afrejse, her betales kun evt. difference i prisen. Genbooking tillades ikke ved mindre end 35 dage til afrejse.

  Navneændring er muligt indtil dagen før afrejse. Dette koster 200 DKK pr. vej, pr flyvning.

  Billetten inkluderer et stk. bagage á maksimum 23 kg samt 8 kg håndbagage.
  Bureauet forbeholder sig ret til inden afrejsedag at foretage prisjusteringer, som følge af ændringer i transportomkostninger, f.eks. brændstofpriser, skatter og afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavnsafgifter). Såfremt prisen stiger med mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet, dog forudsat at kunden giver bureauet besked herom umiddelbart efter en evt. prisstigning er meddelt. Tilsvarende er bureauet forpligtet til at nedsætte prisen overfor kunden som følge af nedsættelse af sådanne transportomkostninger.

  11D. Overdragelse af rejsen

  Kunden kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis kunden underretter bureauet om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden afrejsen. 

  Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen.

  12. I øvrigt

  Der tages forbehold for eventuelle ændringer og regnefejl.

  Betalingssted og værneting for rejsearrangøren er Bornholm, Danmark. Retsstridigheder skal indbringes for retten i Rønne, Danmark.

  Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Alle EU-rettigheder for pakkerejser er gældende. Bureauet er fuldt ansvarligt for den korrekte levering af den samlede pakkerejse. Bureauet har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere kundens betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Bureauet er medlem af Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, med medlemsnummer 3412.

  Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302 


  Del B – Rejsebetingelser for køb af enkelte rejseydelser

  Del B af nærværende rejsebetingelser gælder ved køb af enkelte rejseydelser, som f.eks. hotelophold, samt ved køb af flere enkelte rejseydelser uafhængigt af hinanden ved særskilte henvendelser til bureauet (f.eks. køb af hotelophold og efterfølgende særskilt henvendelse til bureauet og bestilling af en anden rejseydelse med henblik på samme rejse).

  1. Bookingbekræftelse

  Bookingbekræftelsen bekræfter din bestilling hos Places ApS (”bureauet”). 

  Det navn, som er angivet først på bookingbekræftelsen eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som kunden og ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra bureauet angående rejsen, vil ske til denne person.

  Bookingbekræftelsen fremsendes pr. mail ligesom bureauet vil anvende mail som kommunikationskanal medmindre andet er aftalt. Såfremt bookingbekræftelsen skal fremsendes med almindelig post, vil et gebyr blive pålagt.

  Eventuelle rejsedokumenter såsom billetter og vouchers fremsendes efter endelig betaling. Det er kundens ansvar at printe rejsedokumenter og medbringe på rejsen som dokumentation overfor overnatningsstedet og/eller arrangøren af tilkøbte aktiviteter/oplevelser.

  Tid og sted for nøgleudlevering/modtagelse ved overnatningsstedet er individuelt og fremgår tydeligt på bookingbekræftelsen.

  Beskrivelser af overnatningssteder er foretaget af bureauet i samarbejde med overnatningsstedet, dog med ansvarsfrihed for bureauet, såfremt der i mellemtiden er indtrådt ændringer heraf fra overnatningsstedets side.

  Opholdet gælder for det på bookingbekræftelsen angivne tidsrum.

  2. Bestilling og betaling

  Bestilling kan foregå online eller ved henvendelse til bureauet. Bestillingen er bindende, når 1. rate er indbetalt. 1. rate (25% af rejsens pris) betales senest 10 dage efter bestillingen. Restbeløb skal være bureauet i hænde senest 45 dage før rejsens startdato. Ved bestilling senere end 45 dage før rejsens startdato, skal hele rejsens pris betales sammen med bestillingen, hvis ikke andet er aftalt. Ved sin bestilling skal kunden acceptere disse rejsebetingelser. De i bookingbekræftelsen angivne oplysninger og disse betingelser udgør aftalen. Det påhviler kunden at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i bookingbekræftelsen og eventuelle øvrige oplysninger med det samme. Det påhviler kunden at påtale eventuelle fejl og misforståelser omgående. Ændringer kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling. Særlige aftaler skal fremgå af bookingbekræftelsen for at være gældende.

  Kunden er ikke fritaget ansvar for fuld betaling, selv om han pga. force majeure begivenheder eller ekstraordinære omstændigheder (fx krig, strejke, naturkatastrofer, epidemi, grænselukning, myndighedskarantæne, udgangsforbud, radioaktivt nedfald, aflysninger og lignende begivenheder eller omstændigheder) bliver forhindret i at rejse og/eller udøve sin brugsret til overnatningsstedet m.v.

  Er kunden under 18 år har denne pligt til at kontakte bureauet forud for bestilling. Bureauet forbeholder sig ret til ikke at sælge en rejse til en person under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere.

  3. Priser

  De på hjemmesiden www.placesbornholm.com anførte priser er faste, indtil ny prisliste foreligger. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og kursændringer samt for fejlberegninger. Alle priser opgivet med fortegn DKK er Danske Kroner (Valuta DKK).

  Hvor det er angivet, opkræves yderligere betaling for energiforbrug, sengelinned m.m. Benyttes overnatningsstedets faciliteter, for hvilke der kræves betaling, f.eks. tennisbane, sauna, solarium m.m., betales der for dette direkte på overnatningsstedet. Vi gør opmærksom på, at der udenfor sæsonen kan være nedsatte servicefunktioner på overnatningsstederne. Såfremt børns alder har indflydelse på rejsens pris, har kunden pligt til at oplyse dette ved bestilling.

  4. Ansvar

  Som kunde er man fuldt ansvarlig for overnatningsstedet og alt dens indhold samt for at passe godt på både overnatningsstedet og inventar efter bedste evne. Manglende opfyldelse af den hermed aftalte ansvarlighed anses som kontraktbrud og vil medføre øjeblikkelig ophævelse af aftalen uden yderligere erstatning for kunden.

  Som kunde er man yderligere ansvarlig for at formaliteter overholdes, som f.eks. medbragt pas eller andre nødvendige dokumenter, eller overholdelse af aldersbegrænsninger på overnatningssteder og aktiviteter.

  Man er som kunde og medrejsende ansvarlig for at have købt en rejse, der ligger indenfor deltagernes fysiske formåen (herunder trapper eller kuperet terræn).

  5. Forsikring

  Rejsens pris dækker ikke syge- eller afbestillingsforsikring. Kunder har ansvar for at sikre, at de har den nødvendige forsikring i tilfælde af sygdom eller lign. enten via den offentlige sundhedsforsikring eller ved at tegne rejseforsikring.

  6. Pas, visum, vaccinationer

  Rejsende har selv ansvar for at opfylde krav om gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse, og vaccinationer m.v. Det påhviler rejsende at informere sig om eventuelle indrejseformaliteter forud for selve rejsen og kunden opfordres til at foretage de nødvendige undersøgelser hos de relevante myndigheder, da der kan være frister for erhvervelse af pas og opfyldelse af eventuelle sundhedsmæssige krav m.v.

  7. Bureauets ansvar

  For rejse med færge gælder det enkelte rederis befordringsbestemmelser, hvor der er begrænsning af ansvar i henhold til Athen Konventionen. For rejser med fly begrænser bureauet erstatningsansvar sig til de summer, der er fastsat i Warszawa-konventionen, samt for tog-rejser summerne fastsat i COTIF/CIV-konventionen.

  8. Husdyr

  Husdyr må ikke medbringes på rejsen uden tilladelse og skal altid meddeles. Hvor det er tilladt at medbringe husdyr, gælder tilladelsen kun det meddelte antal husdyr. Medtages husdyr hvor det ikke er tilladt, betragtes det som kontraktbrud og medfører øjeblikkelig bortvisning.

  Danske, svenske og norske hunde og katte kan medtages til og fra Bornholm i transit mellem Helsingborg og Ystad samt via Lernacken/Øresundsbroen-Ystad. Det kræver dog ejerens garanti for, at en række krav fra de svenske myndigheder bliver overholdt. Reglerne fremgår af en blanket fra Statens Jordbruksverk i Jönköping. Transitering af hunde og katte fra andre lande end Danmark, Sverige og Norge, samt indførsel til længere ophold kræver dyrepas, diverse prøver og attester. Kontakt venligst egen dyrlæge eller Statens Jordbruksverk i Sverige på tlf.: 0046 36155000 el. www.sjv.se

  9. Reklamationer

  Eventuelle reklamationer over selve bookingtjenesterne skal fremsættes overfor bureauet inden rimelig tid efter, at fejlen er opdaget. Hvis det viser sig, at bureauets bookingtjenester har været fejlbehæftet, er bureauets ansvar begrænset til, den provision bureauet har optjent i forbindelse med den pågældende booking (eller en passende del deraf, hvis ikke alle på bookingen er berørt), samt eventuelle rimelige udgifter, den rejsende ikke kan få dækket andre steder.

  Eventuel reklamation over et overnatningssted fremsættes direkte til overnatningsstedet og kun ved manglende afhjælpning fra overnatningsstedets side til bureauet.

  Eventuelle reklamationer skal fremsættes overfor bureauet inden rimelig tid efter, at fejlen/manglen er opdaget, dog senest 48 timer efter den indtrådte grund til klage. Dette af hensyn til bureauets mulighed for at afhjælpe. Manglende reklamation indenfor rimelig tid, kan have indflydelse på efterfølgende behandling af klagen. Reklamationer over mangler eller fejl, som ikke har kunnet rettes på destinationen under rejsen, bør fremsendes skriftligt indenfor 4 uger fra hjemkomsttidspunktet. 

  Bemærk venligst at også i ferieområder kan der forekomme byggearbejde og trafik, og disse gener giver ikke anledning til nogen form for kompensation eller reduktion i prisen.

  Rejsende har også mulighed for at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet. Platformen identificerer den kompetente klageinstans. Onlineplatformens hjemmeside hedder http://ec.europa.eu/odr.

  10. Ændringer foranlediget af bureauet

  Bureauet har ret til at foretage ændringer i bookingen, som sædvanligvis må betragtes som bagatelagtige.

  Hvis bureauet inden rejsens begyndelse ser sig nødsaget til at ændre væsentligt i bookingen, kan kunden enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer. 

  Bureauet kan derudover meddele opsigelse af aftalen, hvis bureauet eller overnatningsstedet/flyselskabet m.m. er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og bureauet underretter kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden rejsens begyndelse. I sådanne tilfælde har kunden krav på at få hele det indbetalte beløb tilbagebetalt. Kunden har dog ikke krav på yderligere kompensation.

  11A. Kundens afbestilling og ændring af ophold med minimum 7 overnatninger

  Prisen for ændringer eller afbestilling af det bookede ophold afhænger af bookingstidspunkt i forhold til afrejsen. 

  Såfremt betaling af 1. rate eller hele fakturabeløbet forfalder Det faktiske tidspunkt for afbestilling eller ændring af opholdet i forhold til lejestart Pris ved afbestilling Pris ved ændring
  31 dage før lejestart eller tidligere A. Senest 28 dage før lejestart, inden kl. 12:00. DKK 500 DKK 200
  31 dage før lejestart eller tidligere B. Mellem 28 og 21 dage før lejestart. 50% af fakturabeløbet DKK 200
  31 dage før lejestart eller tidligere C. Fra 21 dage før lejestart, efter kl. 12:00. 100% af fakturabeløbet Ej muligt
  30-11 dage før lejestart D. Senest 21 dage før lejestart inden kl. 12 DKK 500 DKK 200
  30-11 dage før lejestart E. Fra 21 dage før lejestart efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt
  10-0 dage før lejestart F. Senest 7 dage før lejestart inden kl. 12 DKK 500 DKK 200
  10-0 dage før lejestart G. Fra 7 dage før lejestart efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt

   

  11B. Kundens afbestilling og ændring af ophold med maksimum 6 overnatninger

  Prisen for ændringer eller afbestilling af det bookede ophold afhænger af bookingstidspunkt i forhold til afrejsen. 

  Såfremt betaling af 1. rate eller hele fakturabeløbet forfalder Det faktiske tidspunkt for afbestilling eller ændring af opholdet i forhold til lejestart Pris ved afbestilling Pris ved ændring
  11 dage før lejestart H. Fra 14 dage før lejestart, inden kl. 12:00 DKK 500 DKK 200
  11 dage før lejestart I. Fra 14 dage før lejestart, efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt
  10-0 dage før lejestart J. Senest 3 dage før lejestart, inden kl. 12:00 DKK 500 DKK 200
  10-0 dage før lejestart K. Senest 3 dage før lejestart, efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt

   

  11C. Afbestilling og ændring af flybilletter

  Såfremt bookingen er en bestilling af rutefly gælder følgende afbestillingsvilkår: 

  Billetten kan refunderes 100% op til 35 dage før afrejse. Ved mindre end 35 dage til afrejse, refunderes kun skatter/afgifter. Genbooking er omkostningsfrit op til 35 dage før afrejse, her betales kun evt. difference i prisen. Genbooking tillades ikke ved mindre end 35 dage til afrejse.

  Navneændring er muligt indtil dagen før afrejse. Dette koster 200 DKK pr. vej, pr. flyvning.

  Billetten inkluderer et stk. bagage á maksimum 23 kg samt 8 kg håndbagage.

  Bureauet forbeholder sig ret til inden afrejsedag at foretage prisjusteringer, som følge af ændringer i transportomkostninger, f.eks. brændstofpriser, skatter og afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavnsafgifter). Såfremt prisen stiger med mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet, dog forudsat at kunden giver bureauet besked herom umiddelbart efter en evt. prisstigning er meddelt. Tilsvarende er bureauet forpligtet til at nedsætte prisen overfor kunden som følge af nedsættelse af sådanne transportomkostninger. 

  12. I øvrigt

  Der tages forbehold for eventuelle ændringer og regnefejl.

  Betalingssted og værneting for bureauet er Bornholm, Danmark. Retsstridigheder skal indbringes for retten i Rønne, Danmark.

   

  Blomme's Place - part of Places Bornholm